نویدبخشان سلامت البرز تولیدکننده انواع نخ و سوزن های جراحی

طبیعی

نخ جراحی سیلک

نخ جراحی سیلک از نوعی پروتئین آلی و پلیمری طبیعی بنام فیبروئین ساخته شده است و از نوع غیر قابل جذب طبیعی می باشد.