نویدبخشان سلامت البرز تولیدکننده انواع نخ و سوزن های جراحی

طبیعی

نخ جراحی کاتگوت کرومیک

نخ جراحی کرومیک از بافت پیوندی تمیز شده (کلاژن) گرفته شده و از روده گوسفند تهیه شده است و از نوع قابل جذب طبیعی می باشد...

نخ جراحی کاتگوت پلین

نخ جراحی پلین از بافت پیوندی تمیز شده (کلاژن)گرفته شده و از روده گوسفند تهیه شده است و از نوع قابل جذب طبیعی می باشد...